...

Hacksaw Ridge

2016-10-07

WWII American Army Medic Desmond T. Doss, who served during the Battle of Okinawa, refuses to kill people and becomes the first Conscientious Objector in American history to receive the Congressional Medal of Honor.

Antrojo pasaulinio karo metu Amerikos armijos medikas Desmondas T. Dossas, tarnavęs Okinavos mūšyje, atsisako žudyti žmones ir tampa pirmuoju sąžinės objektu Amerikos istorijoje, kuriam suteikta Kongresinė garbės medalis.

...